Leuker kunnen we het niet maken

Belestingformulierynfullers. It is in moai scrabble-wurd. Is it ynfullen fan de belestingpapieren foar jo krekt in spultsje? Dan kinne jo in soad punten skoare by de ANBO.