Plysjeberjocht

Sa at no bliken docht is der juster in groepke froulju ûntsnapt út de swier befeilige fizenis De Blokhúspoart. Wylst ien fan harren de bewarder ôfliede, koene de oaren útnaaie. Fan harren ûntbrekt noch elk spoar.