Foar in kwartsje op reis

Sa goedkeap kin fansels net mear. Mar de kommisje fan it kwartsjereiske wol graach witte oft der froulju binne dy’t it oare jier meiwolle. Se binne al drok dwaande mei it opdwaan fan idee├źn en allerhande oare saken. Reservearje no in plakje foar dizze ferrassingsreis. Jim wolle oare jier dochs ek mei.