De takomst fan de Rabobank

Tiden feroarje. Sa ek by de Rabobank. Om’t minsken har jildsaken mear mei ynternet en tillefoan regelje sil der ien en oar wizigje. It kantoor oan de Ds Boersstrjitte moat hjirfoar ferboud wurde. De “flappentapper” bliuwt foar elk beskikber. Fierders komt der yn de takomst in firtueel service punt.