Trije talen op de Trije Doarpen Skoalle

Yn hokker taal krije de bern yn de takomst les? Neist Nederlânsk en Frysk wurdt der tsjintwurdich faak Ingelsk brûkt. Hoe gean je dêr as skoalle mei om? Jûn sil, op de saaklike âlderjûn fan de TDS ûnder oaren juf Elaine (the native speaker) hjir oer fertelle. We hope to see all the parents!