Op ’e hichte mei gemeentesaken

Bou-oanfragen, miljeufergunningen of wizigings fan bestimmingsplannen. Hjirfan kriget de boarger melding troch it bledsje Op ‘e hichte. Op de site fan de gemeente fine ynwenners mear saken dy’t fan belang weze kinne. Fan reduzum.com binne je mei ien mûsklik by it gemeentenijs. Sjoch de link ûnderoan Actueel