Banketstaven

Sneon komt Sinteklaas oan by de âlde haven.
Om de yntocht te beteljen ferkeapet de Aktiviteitenkommisje banketstaven.
Freedtejûn geane se mei doazen fol troch de buorren, doar oan doar.
Keapje sa’n lekkernij, dan komt de yntocht dit jier ek wer foar mekoar.