Oprop gastenboek

In skoftke lyn kaam der in oprop yn it gastenboek foar ynformaasje oer de skiednis fan in boat. Fia www.dekrantvantoen.nl witte we dat der eartiids in jachtbouwer yn Friens sitten hat. Wa’t hjir mear oer wit te fertellen kin kontakt opnimme mei de redaksje.