Ledegearkomste IIsklub Eendracht

De iisklub hâldt freedtejûn yn kafee-bar de Welp in ledegearkomste. Nei sa’n twa wiken froast hawwe de measten fan ús alwer reedride kinnen. Gastsprekker Sipke Bosma sil op dizze jûn fertelle wat it belang fan goed, skerp, materiaal is.