Deisintrum Op ‘e Terp

Foar de âlderein binne der hieltyd mear foarsjennings om langer thús te wenjen. Net allinnich yn ‘e hûs, mar ek dêrbûten wurdt om harren tocht. Sa as de mooglikheid om gesellich mei-inoar in noflike middei te hawwen. Bygelyks yn deisintrum Op ‘e Terp.