Oan it krystmoarnsbrochje

Juster makken de pjutten in moai begjin oan de krystfakânsje. Tegearre mei alle juffen sieten sy oan it krystmoarnsbrochje. Juf Hetty fertelde in krystferhaal, en der waard mei-elkoar songen. Fannemoarn ite de bern fan de Trije Doarpen Skoalle mei-elkoar.