De glêdte te liif

De iisbaan is wer iepen. Dus kin der yn de krystfakânsje omraak riden wurde. Dirk van der Goot hat syn ark foar it skerp meitsjen fan de redens wer klear lizzen. En fine jim it op de dyk ek sa glêd? Dêr hat hy handige anti-slip-soaltjes foar.