Ride op It Swin

As it winter is en der kin riden wurde, dan is der yn Fryslân in Iiswegensintrale, dy’ t soarget dat de beferzen wetterwegen foar it publyk begeanber, mar foaral feilich binne. Foar ús jildt dat foar It Swin en de Swin/Swette-ferbining. Juster om 12 oere is der op meardere plakken ‘prikt’.