Bedriuw yn byld

Wa bisto? Lolke Kalsbeek, feearts fan Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou.
Wêr hast it op ‘t stuit drok mei? It begelieden fan molkfeebedriuwen. En fansels it behanneljen fan sike bisten, ferlossingen en operaasjes.
Wat is sa moai oan dyn wurk? Dat de sûnens fan de bisten op in kowebedriuw hieltyd better wurdt, it fangen fan in libben keal en it better meitsjen fan bisten.