Jeugdige fiskers

Bist noch gjin 14 jier, en meist graach fiskje? Dan moast yn de measte gefallen hjirfoar in jeugdfergunning ha. Bern dy’t mei ien angel fiskje kinne in gratis jeugdfergunning 2011 ôfhelje by Gerard van Marrum, Buorren 4. Sjoch foar mear ynformaasje op visseninfriesland.nl