Sa lek as in koer

Mei in waarmtekamera is it mooglik om waarmtelekken fan in hûs op te spoaren. Sa kinne je bygelyks sjen hokker dielen fan in hûs it measte waarmte-, dus enerzjyferlies ha. Bartle de Leeuw hat mei de kamera in rûntsje troch it doarp makke. Mei ferrassende resultaten.