In skouderklopke foar de printers

Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke. Sa ek dizze moanne. Foardat de Linepraat op de matte leit, is der in hiel soad wurk oan foarôf gong. Neist de redaksje binne der noch in oantal minsken hiel wichtich. En dat binne de printers. Dêrom foar har in skouderklopke.