Sa’t de wyn waait…

De provinsje en de gemeente wolle oan de A32 plak meitsje foar wynturbines. Mei de tiid sille losse ‘wynmolens’ plak meitsje moatte foar in opstelling fan meardere m√Ľnen fan Idaerd rjochting Grou. Mar wat as net alle partijen de noas deselde de kant op hawwe?