Offal ynsammeling

Fan 1 jannewaris ôf wurdt it húshâldôffal yn Boarnsterhim ophelle troch Omrin. Hawwe jo fragen oer it ôffal, de kontainers of de ôffalkalinder, dan kinne jo kontakt opnimme mei it Service Ynformaasje Punt van Omrin, tillefoannûmer 0900 – 210 0 215. Meer ynformaasje stiet op www.omrin.nl