In skouderklopke foar de buskesjauffeurs

Fan moarns betiid ôf binne se mei de bern op paad. Fjouwer kear deis ride se belangeleas in oantal ritten fan Friens, Tsienzerbuorren en Idaerd nei de Trije Doarpen Skoalle. Dêrom dizze kear in skouderklopke foar de buskesjauffeurs.