Sara 10 jier âlder

Je ûntkomme der soms net oan. Rini Boersma woe it grif net witte, doe’t se tsien jier ferlyn 50 waard. Mar dêr tochten oaren oars oer. No’t se sechtich wurdt moat se it dôchs ûnder eagen komme, se is gjin 50 mear!