Underhâld fan gemeentegrien

Op ferskate plakken wurdt dizze wiken wurke oan it opknappen fan it grien. Op Trije Romers, by skoalle, yn de Bangmastrjitte en op it Houtstek wurde plantfakken leechhelle en opnij ynrjochte. Mei de minne finansjele posysje fan de gemeente is it moai dat it doarp der dôchs wer fleurich foar komt te stean.