Camino der lage landen

Al jierren gean minsken op paad nei Santago de Compostella. Yn dit jubileumjier rinne en fytse de pylgers in estafettepylgerstocht. Sneon 12 maart is de route fan Jirnsum nei Ljouwert, mei in tussenstop yn Friens. Op 19 maart nimme Grinslân en Drinte it wer fan de Friezen oer.