Reduzum-hyve oer 200 grins

Al in soad minsken binne lid wurden fan de Reduzum-hyve. Ald-Redúster Tsjisse Talsma is it 200ste lid. En noch hieltyd komme der mear freonen by. Lutske de Leeuw soarget dat dizze side aktueel bliuwt mei filmkes, blogs en forums.