Earste ljipaai foar de kroechbaas

Sa as de tradysje it foarskriuwt, wurdt it earste ljipaai fan Reduzum oanbean oan de pleatselike kafé-eigner. Dit jier wie Alfred Tanahatoe de fynder fan it earste ljipaai. Fannemiddei hat hy it oanbean oan Jeroen.