Doch it foar dyn doarp

De plannen binne yn grutte lijnen klear. No binne jim oan bar! Foar de promoasjefilm kinne groepen as ferienings ien of twa letters fan de namme Reduzum ├║tbyldzje. Of hawwe jim in aparte hobby as in leuke samling. Kom dan yn byld! Foar mear ynformaasje kinne jim kontakt opnimme mei Ineke de Leeuw.