Joadendom en Kristendom tegearre yn tsjerketsjinst

In tsjerke fol minsken, mei as foargongers dûmny Knol en in oantal bern út groep sân fan de Trije Doarpen Skoalle. Sy hiene mei har master Jan Henstra in tsjerketsjinst organisearre mei it tema it Joadendom en it Kristendom.