Wynmûnepark A32

De ‘houtskoalskets’ oer wynenerzjy wie justerjûn oanlieding foar in soad fragen op de ynformaasjejûn fan doarpsbelang. De Wynmûnegroep en it Nationaal Kritisch Platform Windenergie joegen útlis op fragen. Doarpsbelang sil de útslach fan de enkête, dy’t jim yn de bus krije, op 7 april bekend meitsje.