Bestjoerswiksel Doarpsbelang

‘Net allinnich ús ponghâlder mar ek in filosoof’. Sa fertelde Piter Renia by it ôfskie fan Harke van der Wal. Fanút har ‘klubhûs’ waarden plannen by de kop pakt dêr’t Harke faaks in heldere blik op hie. Mei de oerdracht fan de bankpas oan de nije ponghâlder Sybe van der Schaar is Doarpsbelang wer kompleet.