Maaityd yn Friens

De skieppeboeren hawwe de lamkes wer yn ’t lân. By de Hylkema’s moasten 48 toukes lamje. Foarige wike is it 101-ste lamke berne. Rûchwei komme der 1,6 lam by toukes, dus it is boppe gemiddeld. By Abe Tjalma rinne de kij sûnt juster bûten. Folop maaitiid yn Friens.