It Redúster doarpsliet

Fan ferskate kanten kamen reaksjes op de oprop foar it Redúster doarpsliet. Abe Tjalma syn mem hie sels de tekst fan de lieten fan alle trije doarpen. Der wie ek immen dy’t it ferske altyd song om’t se troch har ferhuzing út Reduzum sa ûnwennich wie nei it doarp. Sjongnocht hat it eartiids op CD setten.