Doch it foar dyn doarp

De earste trije doarpen ha al op ‘e tillevyzje west. 7 juni komt Reduzum oan bar. Hat jim feriening of klub noch in leuk idee foar yn it programma ‘Doch it foar dyn doarp’? Jim kinne jim noch oanmelde oant 27 april. Gau dwaan dus!