Wêr hawwe se it hjir oer……

De redaksje fan Doch it foar dyn doarp, hat mei ferskate partijen om tafel sitten. De plannen binne besprutsen, en elk is drok dwaande mei de útwurking hjirfan. It draaiboek is no hielendal klear, en de regisseur hâldt alles skerp yn de gaten.