Nije wc-wein foar doarpsbelang Friens

Doarpsbelang Friens hat yn maart in wc-wein oanskaft. Neidat er efkes goed neisjoen is en hjir en dêr wat opknapt,is de wc-wein no klear foar gebrûk en ferhier. Foar mear ynformaasje kinne jo terjochte by Kees Hijlkema tilnr.601505