Ruilje?

Yn Friens hat Siebe van der Meulen mei syn twa buormannen in grutte beam omhelle. Leafhawwers foar dit brânhout, kinne it mei krije ûnder ien betinkst. Om’t de mannen by it omkappen sa’n toast krigen ha, wol se graach hjirfoar in kratsje bier. En dat sil wol slachje, om’t it hout ôfhelle is.