Ferkearsregelaars dogge it foar dyn doarp

Mei de televyzje-opnamen fan it programma Doch it foar dyn doarp, fan 7 oant 11 juny, is der grut ferlet fan ferkearsregelaars. By in grutte dielname, kin der om bar help ynset wurde. Wa’t meihelpe wol, leaftiid fanôf 12 jier, kin har opjaan by Ineke de Leeuw.