Kleanaksje ROTO

Tiisdei 17 maaie komme de frijwilligers fan toanielferiening ROTO by jim oan de doar om klean en skuon op te heljen. Jimme de kast wer kreas en ROTO in ekstra bûssint.