Senuwen de baas

Foar learlingen fan middelbere skoallen begjint dizze wike it eineksamen. As je no krantejonge binne as Hyves-redaksjelid, foar elk brekt der in spannende tiid oan. Juster wie de earste eksamendei. De redaksje fan reduzum.com winsket se allegear in suksesfolle tiid ta.