In nije Rara

Net in soad minsken koene de foarige Rara te plak bringe. Mar it wie it hûs fan Arie en Tineke Broekstra oan de Ds. Boersstrjitte. Witte jim ek wat de nije Rara is?