Jubileumfytstocht Blaue tinte

De Blauwe tinte bestiet 100 jier. Foar dit feestelik barren der snein in jubileumfytstocht . De start is snein tusken 13.00 en 14.00. Der binne twa ôfstannen. De finisch is by de Blaue tinte. Meidwaan kostet €2,50 per fyts.