Frouljuskoor sljocht mei Piet

Sjongnocht hie Pyt Elzinga mei in falsk ferlechje nei it lokaal komme litten. Hy soe foto’s meitsje fan de froulju. Mar doe’t it pauze wie en de foarsitster it wurd naam, die it wol oars bliken.