Skobberdebonk

Se binne de lêste tiid safolle fan hûs, dat se dêr net mear wolkom binne. De kommisje fan Doch it foar dyn doarp nimt dêrom oare wike har yntrek yn it sjalet oan de Wiete haven. Otto hat al oan it fervjen west en Jeroen nimt in panne gehakballen mei. Lês it lêste nijs op www.twitter.com/skobberdebonk