Skobberdebonkers wolle in feest

Liuwe en Pieter sitte no in dei yn karrewein Skobberdebonk opsluten. In soad minsken besjogge fanoer de hiele wrâld de webcam. Mar de mannen hawwe wol nocht oan in ferlechje. Dêrom wolle se graach in Amerikaansk feest by de karrewein.