Reduzum vs Easterlittens

Jûn stean de Jeu de peloters yn de earste omloop tsjinoer de titelhâlder Easterlittens. Nei in spetterjende foarronde, tiisdei tsjin Makkum, kinne we jûn 19.30 oere wer genietsje fan de Redúster peloters op it plein yn Easterlittens.