Greidhoeketsjerkedei

Op 19 juny 2011, de earste snein nei Pinkster, wurdt de earste Greidhoeketsjerkedei hâlden. It tema is: ‘Greidhoeke as tún fan God’. De tsjerklike gemeenten fan de Greidhoeke sette alle doarren iepen en elkenien is wolkom. Sa ek yn Friens.