Kei yn de maatskippij

Eline de Boer hat yn it Europeesk jier fan de frijwilliger in Award krigen foar har maatskiplike staazje by de merkekommisje. Ek Tynke Hofstra wie ien fan de nominearre skoalbern fan OSG Sevenwolden. Sy hat har staazje dien by iisklub de Eendracht en tennisferiening Stânfries.