Kopke kofje

Sjauffeurs, plein-opknappers, lêsâlders, putsjeheiten as luzememmen. Elkenien dy’t skoalle op hokker wize dan ek ta stipe west hat, is moarntemoarn fan 9.30 oant 10.30 oere op skoalle wolkom foar in bakje kofje mei wat lekkers.