Fier fan hûs

Theunis Hoekstra sit al mear as trije moanne yn Amearika. Hy hat it dêr tige nei ‘t sin. Mar wêr sit er no krekt en wat hat er dêr by d’ein? Jo lêze it yn ‘e rubryk Weg van….