De groeten út…

Fier fuort as fanút de tún. Wy wolle graach witte wêr ‘t jim dizze fakânsjewiken trochbringe. Stjoer ús in leuke fakânsjefoto. Dat kin nei redactie@reduzum.com. It liket ús ek leuk om fia twitter op ‘e hichte te bliuwen, brûk dan @reduzumcom.