Boarterstún op it Swinlân

Judith Bootsma en har freondintsje Marije Visser boffe mar mei de moaie boarterstûn op it Swinlân. No’t in soad fan harren kammeraatskes op fakânsje binne hawwe se moai de romte om mei de nije boarterstastellen te boartsjen .